27 Şubat 2011 PAZAR 

Resmî Gazete

Sayı : 27859 

 

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; Orta Doğu ülkelerini tarih, coğrafya, kültür, siyaset, iktisat, ticaret, hukuk, sosyoloji, sağlık, dil ve edebiyat, fen ve teknik bilimler açısından araştırmak, bu alanda incelemeler yapmak ve projeler hazırlamak, bu faaliyetleri planlamak, faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamaktır.

Faaliyet alanları 

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Orta Doğu ülkelerindeki üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri ile işbirliği imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

b) Orta Doğu araştırmaları çerçevesinde hızlı bilgi sağlama, güvenilir bilgiye ulaşma ve mevcut duruma en uygun politikaları belirleyecek tavsiye kararları almaya yönelik çalışmalar yapmak,

c) Bilimsel çalışmalarda, ilgili ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile geleceğe yönelik perspektifleri belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara davet etmek,

d) Çalışma alanları ile ilgili her konuda kapsamlı yazılı ve görsel bir dokümantasyon arşivi oluşturmak, gerek duyulması halinde süreli yayın hazırlayıp yayımlamak,

e) Çalışma konularıyla ilgilenen Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki bilim adamlarıyla işbirliği yapmak,

f) Disiplinler arası projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

g) Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve yapılan çalışmaların telif hakkını alarak yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili diğer konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla işbirliği yapmak, araştırma projelerini ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda görevli bulunan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla her türlü tedbiri almak,

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin yıllık bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili makamın onayına sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projelerde çalışmak isteyenlerin müracaatlarını inceleyerek uygun görülen araştırma ve projeleri destekleme şekillerini karara bağlamak,

c) Merkezce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları, Merkez gelirlerinin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, yayın ve yayım konularında yapacakları mali destek hizmetlerini karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını ve bütçe tasarılarını görüşüp karara bağlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları 

MADDE 12  (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Proje ilkeleri

MADDE 13  (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

Personel ihtiyacı 

MADDE 14  (1) Merkezin akademik idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15  (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 16  (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Son Güncelleme: 2021-12-26 13:43:15
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023