Birim İç Kontrol

Genel Bilgiler

Üniversitemiz bünyesinde Orta Doğu hakkındaki çalışmaları sistematik bir şekilde yürütebilmek ve bölgede araştırma yapacak olan bilim insanları ve araştırmacılara rehber ve destek olabilmek adına 27 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete kararı ile Kilis Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) kurulmuştur. Uygulama ve araştırma merkezimiz belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

2020-2021 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Raporu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

 KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları 

Görev Devri Formu     

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2020-2021 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

   İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim 

 

 Son Güncelleme: 2021-12-31 14:47:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023